Taraf Olmamakla Birlikte Sözleşmeden Yararlanan Kişinin Dava Hakkı

15. Hukuk Dairesi 2018/4127 E. , 2019/2059 K.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
– K A R A R –
Dava, eser sözleşmesi niteliğinde video ve fotoğraf çekiminden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir. Davacılar iş sahibi, davalılar ise yüklenicidir. Davacılar vekili; müvekkillerinin 30.03.2013 tarihinde Denizli’de yapacakları düğün törenleri için davalı … Otelcilik Tur. İnş. Akaryakıt Paz. Eğitim ve Tic. A.Ş. ile anlaştıklarını, düğün ve nikah törenlerindeki video kaydı ve fotoğraf çekimleri için diğer davalı … Turizm Fot. Tic. San. Ltd. Şti.’ye yönlendirildiklerini, 28.03.2013 tarihinde fotoğraf çekimi ve video kaydı için davalı firma ile sözleşme imzaladıklarını, müvekkillerinden …’nın davalı otele 5.000,00 TL peşin olmak üzere 16.000,00 TL organizasyon yemek içme düğün töreni giderleriyle düğün için misafirlerin konaklama gideri dahil toplam 25.000,00 TL verdiğini, davalı fotoğraf firmasına ise 200,00 TL peşinat verdiğini, ancak düğün törenlerinde fotoğraf firmasının teknik hatası nedeniyle video çekimlerinde ses düzeni kurulmaması nedeniyle sessiz kayıt yapıldığını ve günün önem ve anlamını tespit etmekte uzak kalındığını, davalı fotoğraf firmasının telafi edeceğini bildirmesine rağmen herhangi bir telafide bulunulmadığını, müvekkillerinden Johanna’nın Kolombiyalı olması nedeniyle düğün törenlerini akraba eş ve dostlarının internet ortamından izleyeceklerini, ancak düğün törenlerinin video kayıtlarının sessiz olması nedeniyle müvekkilinin büyük üzüntü yaşadığını, davalı otel firmasıyla imzalanan sözleşme uyarınca fotoğraf ve video için diğer davalı … Foto ile irtibata geçilmesi gerektiğini bu nedenle her iki davalının da sorumlu tutulması gerektiğini, bu nedenle müvekkillerinin her biri için ayrı olmak üzere 15.000,00’er TL manevi 3.000,00’er TL maddi tazminat olmak üzere toplam 36.000,00 TL tazminatın davalılardan alınarak müvekkillerine verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı … Turizm Fot. Tic. San. Ltd. Şti. vekili; husumet itirazında bulunarak davacı …’nın sözleşmede taraf olmadığını, bu nedenle dava ehliyeti bulunmadığını, ayrıca diğer davalı … Otelcilik Tur. İnş. Akaryakıt Paz. Eğitim ve Tic. A.Ş.’nin de hiç bir hukuki sorumluluğunun bulunmadığını bu nedenle davacı … ve davalı … Otelcilik Tur. İnş. Akaryakıt Paz. Eğitim ve Tic. A.Ş. yönünden husumet itirazında
bulunduklarını, esas yönünden de davayı kabul etmedikleri, davanın haksız ve yersiz olduğunu, bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.Davalı … Otelcilik Tur. İnş. Akaryakıt Paz. Eğitim ve Tic. A.Ş.’ye vekili; husumet itirazında bulunarak davacı …’nın sözleşmeyi diğer davalı … Turizm ile imzaladığını, müvekkili şirketin davalı sıfatı olmasının mümkün olmadığını, bu nedenle müvekkili şirket hakkındaki davanın taraf sıfatı olmadığından reddi gerektiğini, esas yönünden de davanın yerinde olmadığını ve reddine karar verilmesini savunmuştur.Mahkemece, davanın, davacı… yönünden dava şartı yokluğundan reddine, davacı … yönünden davanın kısmen kabul ve kısmen reddine,davacının maddi tazminat talebinin reddine, davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 5.000,00 TL si manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine karar verilmiş verilen karar taraf vekillerince yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
1-Davacı … ‘nın temyiz itirazlarının incelenmesinde; Davacı … ile davalı … Turizm Fot. Tic. San. Ltd. Şti. arasında düzenlenen 28.03.2013 tarihli sözleşmenin imzalandığı konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Mahkemece bu davacının düzenlenen bu sözleşmede taraf olmadığından bahisle bu davacı yönünden aktif husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir. Bu sözleşmede davacı … Pulido Pedraza Işıklı taraf değil ise de; bu sözleşmenin tarafı olan diğer davacı … ile evlenen kadın olduğu ve sözleşmeden yararlanan konumunda bulunduğu anlaşıldığından sözleşmenin ifasından dolayı zarar gören sıfatı ile bu davacının da manevi tazminat talep etme hak ve yetkisi bulunduğu değerlendirilerek uygun bir manevi tazminata karar verilmesi gerekir iken aktif husumet yokluğu nedeniyle red kararı verilmesi doğru olmamıştır.
2-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı … Turizm Fot. Tic. San. Ltd. Şti. vekilinin tüm, davacı …’nın sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
3-Davacı …’nın temyiz itirazlarının incelenmesinde; mahkemece bu davacının maddi tazminat talebi ispat edilemediğinden bahisle reddedilmiştir. Davacı … ile davalı … Turizm Fot. Tic. San. Ltd. Şti. arasında düzenlenen 28.03.2013 tarihli sözleşmenin 6. maddesinde 200,00 TL peşin ödeme yapılacağı hüküm altına alınmış olup, sözleşmedeki imzalar inkâr edilmediğine göre bu peşinatın davacı tarafından davalıya ödendiğinin kabulü gerekir. Aksi davalı tarafından iddia ve ispat edilemediğine göre maddi tazminat olarak en azından bu bedele hükmedilmesi gerekirken maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.
4-Davalı … Otelcilik Tur. İnş. Akaryakıt Paz. Eğitim ve Tic. A.Ş.’ye vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; Bu şirketin düğün organizasyonunun yapıldığı salonun otel sahibi olduğu ve davacı … ile davalı … Turizm Fot. Tic. San. Ltd. Şti. arasında düzenlenen 28.03.2013 tarihli sözleşmede taraf olmadığı açıktır. Bu davalı ile davacı … arasında düzenlenen 04.02.2013 tarihli sözleşmenin 4. maddesinde “Fotoğraf ve kamera için otelimizin fotoğrafçısı … Foto ile irtibata geçiniz” hükmü bulunması davacı ile bu davalı arasında akdi ilişkinin kurulduğunun kabulüne yeterli değildir. Bu davalı yönünden davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle red kararı verilmesi gerekirken tazminattan bu
davalının da sorumlu tutulması da doğru olmamıştır.O halde mahkemece yapılacak iş; Davacı… ‘nın da sözleşmede yararlanan sıfatı bulunduğundan bu davacı açısından da uygun bir manevi tazminata hükmetmek, davacı … ile davalı … Turizm Fot. Tic. San. Ltd. Şti. arasında düzenlenen 28.03.2013 tarihli sözleşmenin 6. maddesinde 200,00 TL peşin ödeme yapılacağı hüküm altına alınmış olup, sözleşmedeki imzalar inkâr edilmediğine ve peşinatın ödendiğinin aksi davalı tarafından iddia ve ispat edilemediğine göre ödenen bu iş bedelinin iadesine hükmetmek, davalı … Otelcilik Tur. İnş. Akaryakıt Paz. Eğitim ve Tic. A.Ş.’nin sözleşmede taraf olmaması nedeniyle bu davalı hakkındaki davanın da pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar vermekten ibaret olmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda 2. bentte açıklanan nedenlerle … Turizm Fot. Tic. San. Ltd. Şti.’nin tüm, davacı …’nın sair temyiz itirazlarının reddine, 1. bent uyarınca … ‘nın, 3. bent uyarınca …’nın, 4. bent uyarınca davalı … Otelcilik Tur. İnş. Akaryakıt Paz. Eğitim ve Tic. A.Ş.’nin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacılar ile davalı … Otelcilik Tur. İnş. Akaryakıt Paz. Eğitim ve Tic. A.Ş. yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 256,20 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı … Turizm Fot. Tic. San. Ltd. Şti.’den alınmasına, 5766 sayılı Kanun’un 11. maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 143,50 TL Yargıtay başvurma harcının temyiz eden davacılardan, 143,50 TL Yargıtay başvurma harcının temyiz eden davalılar … Otelcilik Tur. İnş. Akaryakıt Paz. Eğitim ve Tic. A.Ş.’den alınmasına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacılara, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalılar … Otelcilik Tur. İnş. Akaryakıt Paz. Eğitim ve Tic. A.Ş.’ye iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 02.05.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*