Haksız Azledilen Avukatın Vekalet Ücreti Alacağı

Yarg. 13. H.D., 2013/11715 E.-2013/12413 K.

Davacı, davalının vekili sıfatıyla, tazminat davası açtığını, davanın karar aşamasında davalı tarafından haksız olarak azledildiğini, vekalet ücretlerinin ise ödenmediğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, akdi ve karşı taraf vekalet ücretleri nedeniyle şimdilik 2.100,00 TL’nin yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiş, ıslah dilekçesiyle de talep miktarını 4.475,63 TL’ye çıkarmıştır.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, “azlin haksız olduğu, bu durumda davacının akdi vekalet ücretini talep edebileceği, karşı taraf vekalet ücretini ise talep edemeyeceği” kabul edilerek, davanın kısmen kabulüne, 500,00 TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Avukatlık Kanununun 164/son maddesi hükmüne göre, karşı tarafa yükletilen vekalet ücreti avukata ait olup davacı, gerek müvekkilin asile ödemesi gerekli olan, gerekse
karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin tahsili için eldeki davayı açmıştır. Karşı tarafa tahmil edilecek vekalet ücretinin miktarı, dava ve icra takibinin sonuçlanması ile belli olur. Vekil edenin avukatına ödeme borcu da, bunun karşı taraftan tahsil edildiği anda doğar. Henüz karşı taraftan vekalet ücreti alacağını tahsil etmemiş olan müvekkilden, avukat bu ücret alacağını isteyemez. Ancak kural böyle olmakla birlikte bu kurala sıkı sıkıya bağlı kalınmamalı, Avukatlık Kanununun 164/son maddesine işlerlik kazandıracak şekilde her olayın özelliğine, durum ve şartlarına göre değerlendirme yapılmalı, özellikle MK’nun 2. maddesinde belirtilen hakkın kötüye kullanılmasına, dürüstlük kurallarının ihlaline izin verilmemeli, gerektiğinde müvekkilin bu alacağını karşı taraftan tahsil etmiş olduğu da kabul edilmelidir.

Somut olayda davacının, davalıya vekaleten takip etmiş olduğu dava karar aşamasında iken, davalı tarafından haksız olarak azledildiği anlaşılmakta olup, davacı haksız azil nedeniyle karşı taraf vekalet ücretinden de mahrum kalmıştır. Bu nedenle davacı avukatın, Avukatlık Kanununun 164/son maddesinde düzenlenen karşı taraf vekalet ücretlerine de hak kazandığının kabulü gerekir. O halde mahkemece davacının takip etmiş olduğu dava nedeniyle, Avukatlık Kanununun 164/son maddesine göre hasma yükletilmesi gereken vekalet ücretine de karar verilmesi gerekirken, açıklanan hususlar gözardı edilerek, bu istemin reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*