Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapan 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Hakkında Bilgi Notu

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapan 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Hakkında Bilgi Notu

13.09.2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 32 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda bazı değişiklikler yapılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı Kararının birinci maddesiyle 7/8/1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4’üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g- Türkiye’de yerleşik kişilerin bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden ve dövize endeksli olarak karşılaştırılamaz.”

Gene bahse konu Cumhurbaşkanlığı Kararının ikinci maddesiyle 32 sayılı Karara karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici madde 8- Bu kararın 4’üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir”.
Karara göre Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri maddede belirtilen nitelikteki sözleşmeleri kural olarak döviz cinsinden ve dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar. Bunun sonucu olarak bahsi geçen işlemlerde bedel sadece Türk Lirası olarak kararlaştırılabilecektir.
Karar Türkiye’de yerleşik kişilerin yaptığı ve yapacakları işlemleri kapsamaktadır. Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler ile Türk Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler Kararın kapsamında yer alır. Taraflardan birinin Türkiye’de yerleşik olmaması durumunda bu düzenleme uygulama alanı bulamayacaktır.
Kapsama dahil yükümlülükler menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleridir.
Bakanlığa bazı hallerde istisnalar belirleme hakkı tanınmaktadır. İstisna düzenlemesi bulunmadığı sürece yukarıdaki işlemler kapsam dahilinde olacaktır.
Kararda geçici bir madde düzenlemesi ile, Kararın yürürlüğünden önce akdedilmiş, yukarıdaki nitelikteki işlemlerin Bakanlıkça belirlenen haller dışında bu Kararın yürürlüğe girmesinden itibaren otuz gün içinde taraflarca yeniden belirleneceği esası getirilmiştir. Karar yeni düzenlemenin geçmişe etkili olacağını belirlemekte, Türk Lirasına uyarlamanın taraflarca gerçekleştirilmesi esasını benimsemektedir. Taraflar serbestçe Türk Lirasına dönüşüm kuru üzerinde anlaşabilirler. Tarafların anlaşamaması halinde Türk Lirasına dönüşümün hangi kur üzerinden gerçekleşeceğini yargı belirleyecektir. Önümüzdeki günlerde bu yönde bir çok davanın açılacağı düşünülmektedir.
Doç.Dr.Özcan Günergök

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*