Sık Sık Rapor Almanın İşverene Geçerli Nedenle Fesih Hakkı Verdiği

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi E.Sevgi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A ) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli bir sebep bulunmaksızın feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğini ve işe iadesini talep etmiştir.

B ) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, kabin memuru olarak çalışan davacının iş akdinin; hizmetinden verim alınamaması nedeni ile 4857 sayılı yasanın 17. 18. ve 19. Maddeleri gereğince kıdem ve ihbar tazminatları ödenmek suretiyle fesh edildiğini, fesihten önce davacının verimsiz çalışması göz önüne alınarak 28/06/2011 tarih ve 4422 sayılı yazı ile kendisinden yazılı savunma istendiğini, davacının 15/07/2011 tarihli savunması yeterli görülmeyerek icra komitesinin 05/08/2011 tarih ve 935 sayılı kararı ile iş akdinin sona erdirilmesine karar verildiğini bu nedenle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davacının iş sözleşmesinin geçersiz feshedildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

D ) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E ) Gerekçe:

Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının sık sık rahatsızlanıp doktor raporları alması nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesinin geçerli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Dosya içeriğine göre davacının 10.06.2010 tarihinde kabin memuru olarak davalı işyerinde işe başladığı 22.08.2011 tarihli fesih bildiriminde davacının sık sık rapor almayı alışkanlık haline getirdiği bu durumun işyerinde olumsuzluklara sebep olduğu, uçuş operasyonlarının aksamasına, iş gücü planlamasının olumsuz etkilenmesine ve iş arkadaşlarının uçuş programlarının değişmesine sebep olduğundan iş sözleşmesinin geçerli sebebe dayalı olarak feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının 01.02.2011-19.05.2011 tarihleri arasında üst solunum yolu enfeksiyonu ve sinüzit sebepleriyle raporlar aldığı, davacının yaklaşık üç ay kadar sürede altı defa rapor alarak her rapor aldığında uçuş ekibi planlamasının değişmesine sebep olduğu, davalı işverenin alınan raporlar karşısında uçuş operasyonlarındaki ekiplerde değişiklik yapma durumunda kalarak davacının yerine görevlendirilen kabin memurların da çalışma düzenini ve iş planlarının bozulmasına da sebep olduğu, iş ilişkisinin çekilmez hale geldiği dikkate alındığında işveren açısından iş sözleşmesinin feshinde geçerli sebebin varlığının kabul edilmesi gerekirken mahkemece aksi kanaatle davanın kabulüne karar verilmesi bozma sebebidir.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

SONUÇ : Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. Davanın REDDİNE,

3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4.Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı ( 80.00 ) TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.200 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak, 15.11.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi

Yarg. 9. H.D., 15.11.2012 T., 2012/21326 E.-2012/37938 K. 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*