İstirahat Süresinin Bildirim Sürelerini Altı Hafta Aşmasından Sonra İşçinin Sözleşmesinin Feshedilebileceği

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi F. Benli tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkillinin 02/12/2008 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucunda yaralandığı, işyerini mağdur etmemek için işine devam ettiğini, buna rağmen işveren tarafından iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/I maddesi gereğince feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve müvekkilinin işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.

Davalı vekili, davacının rahatsızlığı nedeni ile sürekli rapor alarak işe gelmemeyi alışkanlık haline getirmesi nedeni ile 4857 sayılı Kanun’un 25/I maddesi gerğince feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece; taraflar arasındaki iş sözleşmesinin geçerli nedene dayanılmaksızın feshedildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacı işçinin sağlık nedenleri ile iş akdini feshinin haklı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Uyuşmazlığın normatif dayanakları 4857 sayılı Kanun’un 25/I maddesidir. 4857 sayılı Kanun’un 24/1-a bendinde işçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi halinde işverenin bildirimsiz fesih hakkının doğacağı öngörülmüştür.

4857 sayılı Kanun’un 25. maddesinin I bendinin son fıkrasında ise, ( a ) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkının; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17. maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğacağı yönünde düzenleme bulunmaktadır.

Somut olayda, dosya içerisine davalı tarafça ibraz edilen sağlık raporları, iş göremezlik belgeleri ve Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluşları tarafından düzenlenen 05.05.2010 tarihli sağlık raporu içeriğinden davacının 02.12.2008 tarihinde, işyerinde geçirdiği kaza nedeni ile sağ kolunun omuz bağlantısı noktasından yaralandığı ve bu iş kazası sonucunda sürekli iş göremezlik derecesinin % 19,00 olarak belirlendiği, davacının ilk defa 16.01.2009 tarihinde tedavi için Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluşlarına başvurduğu Rotataor Cuff yırtığı tanısı ile 26.04.2009 tarihine burada kadar tedavi gördüğü 26.04.2009-29.01.2010 tarihleri arasında raporlu olduğu anlaşılmaktadır. Davacının raporlu olduğu süre, çalışma süresine göre 4857 sayılı Kanun’un 17. maddesinde ki bildirim süresine altı hafta aştığından, iş akdinin 4857 sayılı Kanun’un 25. maddesinin I bendinin son fıkrası gereğince haklı nedene dayalı feshedilmiştir. Davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm kurulması hatalıdır.

Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda belirtilen nedenlerle;

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-Davanın REDDİNE,

3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 76,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.200,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak, 12.06.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yarg. 22. H.D., 12.6.2012 T., 2011/17571 E.- 2012/13131 K.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*