Haklı Nedenle Fesihte Hak Düşürücü Süre-Sürenin Feshe Yetkili Makanın Öğrenme Tarihinde Başlayacağı

DAVA : Taraflar arasındaki “Tazminat, alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Mersin İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 9.07.1997 gün ve 1994/967 E., 1997/358 K. sayılı Kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2.12.1997 gün ve 1997/16739 E., 1997/20031 sayılı ilamıyla; “… 1 – Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2 – Mahkemece davacının hizmet akdinin 1475 sayılı Yasanın 18. maddesinde belirtilen altı iş günü geçtikten sonra kötüniyetle sona erdirildiği kabul edilerek kötüniyet ve kıdem tazminatı istekleri hüküm altına alınmış ise de altı iş günlük sürenin başlangıç tarihi disiplin kurulu kararını feshe yetkili makamın öğrendiği tarihtir. Disiplin Kurulu 7.6.1994 günü karar vermiş ve aynı gün Belediye Başkanlığınca davacının hizmet akdi disiplin kurulu kararına dayanılarak İş Yasasının 17/II. maddesi gereğince sona erdirilmiştir. Bu durumda altı iş günlük hak düşürücü süre içerisinde fesih hakkının kullanıldığı kabul edilmelidir. Disiplin Kurulu kararına ve feshe neden olan olaylar, karara ekli tutanak belde sakinlerince Belediye Başkanlığına verilen dilekçeler ve duruşmada dinlenen tanık beyanlarınca doğrulanmıştır. Feshe neden olan vakıalar 1475 sayılı İş Yasasının 17/II.d bendine uyan doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlardır. Bu nedenle işverenin haklı nedenlerle davacının hizmet akdini feshettiğinin kabulü gerekir. Böyle olunca davacının kötüniyet ve kıdem tazminatı isteklerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…” gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Temyiz Eden: Davalı vekili
Hukuk Genel Kurulu`nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Daire bozma kararında açıklandığı gibi, hizmet akdinin disiplin kurulundan geçirilerek feshedilmesi gereken hallerde 1475 sayılı Yasanın 18. maddesinde düzenlenen altı iş günlük hak düşürücü süre, disiplin kurulu kararını, feshe yetkili makamın öğrendiği tarihten başlar. Olayımızda disiplin kurulu 7.6.1994 tarihinde karar vermiş aynı gün işveren tarafından fesih gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle mahkemenin bu yöndeki direnmesi doğru değildir. Ne var ki feshe neden olan ve kanıtlanan su saatinin sökülmesi, başka abonelere satılması, aboneden alınan abonman ücretinin işverene intikal ettirilmemesi olayları 1992 yılında vuku bulmuştur. Fesih ise 18. maddede düzenlenen fiilin vuku tarihinden itibaren bir yıllık hak düşürücü süre geçtikten sonra gerçekleşmiştir. Dosya içeriğinden özellikle tanık M.Ö.`nün beyanından su memuru olarak çalışan davacının seçim çalışmaları sırasında Belediye Başkanına yardımcı olmaması sebebiyle iş şartlarının ağırlaştırılarak çöpçülüğe verildiği, yasal haklarının ödenmemesi üzerine davacının Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurduğu bu olaylar nedeniyle aktin sona erdirildiği, gerekçe olarak da iki yıl önceki olayların gösterildiği, aktin kötüniyetli olarak fesih edildiği anlaşıldığından değişik gerekçeyle mahalli mahkeme kararının onanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

SONUÇ : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA, 18.3.1998 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

Yarg. Hukuk Genel Kurulu, 18.3.1998 T., 1998/9-227 E.-1998/227 K.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*