Feshin Disiplin Kurulundan Geçirilmemiş Olmasının Feshi Haksız Kılacağı-Geçerli Nedene Dayanmayı Engellemeyeceği

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.

Davalı işveren, davacının iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II. maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece fesih tarihi itibari ile işyerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinin 41. maddesinde fesihlerin Disiplin Kurulundan geçirilmesi gerektiği, davacının iş sözleşmesinin toplu iş sözleşmesinde öngörülen bu hükme uyulmadan feshedilmesi nedeni ile feshin geçerli nedene dayanmadığı sonucuna varılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriğine göre, dava konusu işyerinde bilgisayar mühendisi olarak çalışan davacının kurum bilişim sistemleri üzerindeki yetkisini amacı dışında kullanarak bilmesi gereken prensibinin ihlal edilmesine sebebiyet verdiği, böylelikle kurum bilgi ağının güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, sistem üzerindeki yetkilerini uygunsuz kullanarak yetkisiz kullanıcılara tam erişim yetkisi verdiği, ayrıca davacının kurumun kaynaklarını şahsi amaçları ve 3.kişi ve kuruluşların ticari menfaatleri doğrultusunda kullandığı; bu amaçla e-posta sunucuları ile Òeb sayfaları oluşturduğu gerekçesi ile iş sözleşmesinin davalı işverence İş Kanunu’nun 25/II. maddesi uyarınca feshedildiği anlaşılmaktadır.

Fesih tarihi itibari ile işyerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinin 41. maddesinde, ihtar dışında diğer disiplin cezalarını disiplin kurulunun vermeye yetkili olduğu belirtilmiştir. Dairemizin istikrar kazanmış uygulamasına göre, feshin disiplin kararından geçirilmemiş olması feshi haksız kılmaktadır. Bu durumda işçi, ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak, disiplin kurulu kararı alınmadığı için haksız kabul edilen feshin geçerli nedene dayanması mümkün olabilir. Somut olay bakımından davacının iş sözleşmesi toplu iş sözleşmesinin anılan hükmüne aykırı olarak disiplin kurulu kararı alınmadan feshedilmiş olmakla, yapılan fesih haksız duruma gelmiş ise de, davacının eylemleri işyerinde işin yürütümünü bozucu nitelikte olduğundan feshin geçerli nedene dayandığının kabulü gerekir. Davacının işe iade isteğinin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır.

Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunun 20. maddesinin 3.fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda belirtilen nedenlerle;

1- Ankara 16.İş Mahkemesinin 31.10.2006 gün ve 333-637 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,

2- Davanın REDDİNE,

3- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4- Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı ( 20.00 ) YTL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

5- Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 450.- YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6- Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya İADESİNE, kesin olarak, 12.02.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yarg. 9. H.D. 12.2.2007 T., 2006/33600 E.-2007/3288 K.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*